Hồ sơ năng lực công ty
Hình ảnh tiêu biểu
  • Cong tac nan dam
  • Gia cong co khi
  • Gia cong han cong
Khách hàng & Đối tác
Kim TinĐông HưngInax

DacoDacoDacoGiới thiệuDacoHồ sơ năng lực công ty

TỔNG HỢP TÀI CHÍNH

Từ 2008 tổng giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm tăng bình quân như sau:

Năm 2008:   3,930,629,134 đồng
Năm 2009: 19,785,773,094 đồng
Năm 2010: 31,244,289,818 đồng
Kế hoạch năm 2011: 40,000,000,000 đồng

• Tóm tắt tổng tài sản có và tài sản nợ dựa trên cơ sở báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất:

Tài sản 2008 2009 2010
I. Tổng tài sản có 3,137,936,033 13,697,989,306 21,954,104,641
1. Tài sản ngắn hạn 3,137,936,033 13,633,207,601 18,138,903,213
2. Tài sản dài hạn 0 64,781,705 3,815,201,428
II. Tổng nguồn vốn 3,137,936,033 13,697,989,306 21,954,104,641
1. Tổng nợ phải trả 1,750,000,000 2,928,813,475 11,088,995,579
2. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,387,936,033 10,769,175,831 10,865,109,062
III. Nguồn vốn kinh doanh 1,300,000,000 10,600,000,000 10,600,000,000
IV. Lợi nhuận trước thuế 60,461,239 109,083,053 116,282,704
V. Lợi nhuận sau thuế 43,532,092 78,539,798 95,933,231
VI. Tổng doanh thu 3,930,629,134 19,785,773,094 31,244,289,818

• Đơn vị cấp tín dụng:
Tên ngân hàng cung cấp tín dụng:

1/ Ngân hàng NN&PT NT Đông Anh
Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Tổng hạn mức tín dụng: 40,000,000,000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

2/ Ngân hàng công thương Đông Anh
Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Tổng hạn mức tín dụng: 60,000,000,000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

Đông Anh, ngày…….tháng……..năm 2011
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Ký tên, đóng dấu)

Hỗ trợ trực tuyến
  • ducdu79Phòng kinh doanh
  • ducdu79Phòng kỹ thuật
  • Hotline: 0988880818
Dự án công ty
DHCNhon TrachP&P
Số người truy cập: 369694
Số người online: 7